Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud 6 – 7-aastase lapse eeldatavad üldoskused ja arengu tulemused on aluseks lapse koolivalmiduse hindamisel, mis on osa lapse arengu hindamisest.

Lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise põhimõtted sh korraldus on sätestatud lasteasutuse õppekavas.

Lapse arengu sh koolivalmiduse analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu sh koolivalmiduse hindamisel. Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise põhimõtteid ja korraldust.

Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust sh koolivalmidusest ja õppimise tulemustest ja selgitab lapsevanema seisukohad ning ootused lapse arengu suhtes. Lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustel.