KOHILA VALLAVALITSUS
                                                                           KORRALDUS

Kohila                                                                                                          04. mai 2020 nr 95

Lapsehoiu kohatasu omaosaluse
maksmisest osaline vabastamine
eriolukorra ajal

Võttes aluseks Kohila valla lapsehoiuteenuse osutajate otsused ning tuginedes Kohila
Vallavolikogu 26. märtsi 2019. a määruse nr 6 “Lapsehoiu toetuse maksmise kord“ § 4
lõigetele 1 ja 8

1. Vabastada 50% ulatuses lapsehoiu kohatasu omaosaluse tasumisest lapsevanem, kelle laps ei
kasuta teenust perioodil 01. kuni 31. mai 2020. aastal.
2. Korralduse peale võib esitada Kohila Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust rakendatakse 1. maist 2020. a.

(allkirjastatud digitaalselt)                                                              (allkirjastatud digitaalselt)
Uku Torjus                                                                                          Anu Suviste
Vallavanem                                                                                         Vallasekretär