KOHILA VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Kohila                                                                                                                                    30. juuni 2020 nr 15

Koolieelse lasteasutuse kohatasu maksmisest vabastamine

Eesti Vabariigis kehtis perioodil 16.03.2020 kuni 17.05.2020 eriolukord seoses koroonaviiruse levikuga. Kohila valla koolieelsed lasteasutused olid avatud, kuid lasteaias käis alla 10% lastest. Olles eelnevalt kooskõlastanud muudatuse lasteaedade personaliga ning viinud läbi lapsehoiu vajaduse ulatuse väljaselgitamiseks küsitluse lapsevanemate seas, tühistas vallavalitsus 20. aprilli 2020 otsusega nr 84 lasteaedade kollektiivpuhkused, et juuli kuus oleks vajadusel võimalik tagada tööle naasvate vallaelanike jaoks lapsehoiuteenus.

Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ § 6 lõike 3 kohaselt kohatasu ei maksta kuu eest juhul, kui lasteaiarühm on suvepuhkuseks suletud. 2020. aasta juulis on erandkorras lapsehoiu teenus tagatud küsitluse tulemuste põhjal planeeritud valverühmades, mis ei võimalda kõigile lasteaia nimekirjades olevatele lastele lasteaiakohta tagada. Sellest tulenevalt on vaja võimaldada kohatasu maksmisest vabastust vanematele, kelle lapsed ei kasuta juulis lasteaia kohta.

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3

Kohila Vallavolikogu
o t s u s t a b:

  1. Vabastada lasteaia kohatasu maksmisest vanemad, kui laps ei osale lasteaia töös perioodil 01.-31.07.2020.
  2. Otsuse peale võib esitada Kohila Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.
  3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Vallsalu
Volikogu esimees