Kohila valla lasteaedade Prillimäe Lasteaed Põnnipere ja Kohila Lasteaed Sipsik liitmine

24. augustil võttis Kohila Vallavolikogu vastu otsuse kahe Kohila valla lasteaia ümberkorraldamise
kohta. Selle muudatuse eesmärgiks on suunata enam ressurssi lasteaia sisutegevustesse,
rühmameeskondade tugevdamisse, tuua uut kvaliteeti lasteaia juhtimisse ning selle kaudu luua
lastele veelgi paremat arengukeskkonda. Muudatuse tulemusena korraldatakse ümber kahe lasteaia
tegevus viisil, et 1. veebruarist jätkab tegevust lasteaed Sipsik kümne rühmaga kahes tegevuskohas:
Sipsiku maja Kohilas ning Põnnipere maja Prillimäel. Lasteaia direktorina jätkab Kristina Mägi ning
Põnnipere majja luuakse õppealajuhataja koht.


Me loodame, et Sipsiku lasteaia poolt saab uus ühendatud lasteaed kaasa ühistest väärtustest
lähtuva ja kaasava juhtimiskultuuri, kus lapse areng on tähelepanu keskmes ning seda toetab kodu ja
lasteaia koostöö.


Põnnipere lasteaialt võtab ühendatud lasteaed kaasa rahuliku ja toetava keskkonna looduserüpes,
kus on väga palju võimalusi õuesõppeks, liitrühmad, kus vennad-õed saavad koos käia,
lapsevanemate entusiasmi ja soovi aidata kaasa lasteaias uute võimaluste loomisele.
Alates volikogu otsusest on 1. veebruarini aastal 2023 viis kuud minna. Selle aja jooksul teeb
vallavalitsus koostöös lasteaia juhtkonnaga vajalikud muudatused lasteaia tegevust juhtivates
dokumentides nagu põhimäärus, õppekava ja arengukava, teavitab otsusest Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning samuti hoiame tegevustega jooksvalt kursis lasteaiaperet.
Ees on toimekad viis kuud. Soovime lasteaiaperele, et need päevad oleksid täis rõõmu võimalusest
luua midagi uut, õppida ja areneda!


Meeri Ehandi
haridusnõunik