Muudatused seoses kohatasu soodustusega Kohila valla lasteaedades

Kohila Vallavolikogu võttis 29. oktoobril  2019. vastu määruse “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“. Nimetatud määrusega koondati kõik lasteaia kohatasu ja soodustustega seotud info ühte dokumenti. Teine oluline muutus kohatasu osas puudutab lasterikkaid peresid.

Kohila valla lasteaedades on lapsevanema poolt kaetav osa seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%. Seni oli võimalik taotleda kohatasu soodustust, kui ühest perest käis lasteaias kaks või enam last ning sellisel juhul oli kohatasu soodsam alates teisest lapsest. Uue korra järgi lisandus muudatus lasterikka pere riiklikku toetust saavale perele. Uuendatud korra kohaselt moodustab lasteaia kohatasu igale lasteaias käivale lapsele ühes kuus 8% palga alammäärast (aastal 2019 on see 43,20 eurot) juhul, kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last. Seega saavad 20-protsendilist kohamaksu soodustust lasterikkad pered alates esimesest lapsest ning soodustuse saamine ei sõltu sellest, kas lasteaias käib korraga ühest perest üks või mitu last. Näiteks kui pere üks laps ei käi veel lasteaias ja üks laps käib koolis, ka siis on lasteaias käiva lapse kohatasu 8% palga alammäärast.

Vastu võetud korra kohaselt on puudega lapse vanem vabastatud nii kohamaksust kui toiduraha maksmisest. Selle soodustuse saamiseks piisab lasteaia direktori teavitamisest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, näiteks e-kirja teel.

Üks piirang soodustuse saamisel siiski on. Nimelt on soodustust õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse. Seni esitati taotlused lasteaeda, kuid asjaajamise kiirendamiseks ning dubleerimise vältimiseks tuleb esitada taotlused nüüd otse vallavalitsusele. Sellel aastal tuleb uus taotlus esitada vaid lasterikastel peredel. Pere teise lapse kohatasu soodustuse saamiseks, mille osas kord ei muutunud, taotlust uuesti sellel õppeaastal esitama ei pea.

Taotluse vorm on leitav valla kodulehel lastega seotud haridusvaldkonna blankettide all. Taotluse võib esitada nii digitaalselt allkirjastatuna aadressile vallavalitsus@kohila.ee kui ka esitada vallamajas. Taotluses küsime lapsevanema nime ja isikukoodi, laste nimesid ning oluline on kirja panna ka lasteaed, kus käib laps, kellele kohatasu soodustust taotletakse. Andmeid kontrollitakse ning kohatasu soodustust saab rakendada juba avalduse esitamise kuust. Erandkorras rakendatakse sellel sügisel kohatasu soodustusi tagasiulatuvalt alates õppeaasta algusest ehk 1. septembrist 2019 juhul, kui selleks hetkeks olid täidetud soodustuse saamise tingimused. Taotlusi võtame vastu alates novembri algusest aasta ringi.

Kohatasu soodustus kehtib ühe õppeaasta, misjärel tuleb esitada uus taotlus. Soodustuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel lõpeb soodustuse kehtivus. Soodustuse saamise lõppemine võib olla seotud näiteks rahvastikuregistri järgse elukoha muutusega, perehüvitise seaduse kohase lasterikaste perede lapsetoetuse saamise tingimuste muutumisega jms. Vastu võetud määruse leiate Kohila valla kodulehelt.

Meeri Ehandi

haridusnõunik

Kohila vallavalitsus