PRILLIMÄE LASTEAED PÕNNIPERE KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Kohila vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.

1.2.Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest  ja väärtustest.

1.3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal
lasteaias. Kodukorra juurde kuulub pildistamise, filmimise ja salvestamise kord.

1.4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad lasteaia õppekavas ja lasteaia/rühma tegevuskavas  ettenähtud tegevused.
1.5. Kodukord on lastele, lapse seaduslikele esindajatele (edaspidi lapsevanemad) ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.6. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse pere ja lasteaia koostöö. Lapsevanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti  suhtluskeskkonnas lasteaia töötajatega suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

1.7. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või laste rühma parimatest huvidest.  Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

2. INFOVAHETUS

2.1. Lasteaia infokanalid on:

 • lasteaia veebileht https://ponnipere.edu.ee;
 • Infosüsteem www.eliis.ee;
 • Sotsiaalmeediakanal Facebookis
 • Lasteaia rühmade elektronposti aadressid;
 • Rühmades asuvad infotahvlid ning telefonid.

2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (lapsevanema telefoninumber, elektronposti aadress, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult  rühma õpetajat.

2.3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu rühma õpetaja poole, vajadusel palub  abi ka direktorilt või õppealajuhatajalt.

2.4. Laste, lapsevanemate  ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia andmekaitsetingimustest  ja isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.

3. TÖÖKORRALDUS

 • Lasteaed on avatud E – R  7.00-18.30.
 • Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja teostatavaid remonttöid.
 • Pühade ajal on lasteaia lahtiolekuaeg lühendatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Kohila valla regulatsioonile.
 • Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga.

4. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE LASTEAIAST, LAPSE PUUDUMINE

4.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (soovitavalt enne 08.30), ja viib sealt ära järgides lasteaia päevakava.

4.2. Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos saatjaga. Lapse saabudes ja rühmast lahkudes võetakse ühendust  rühma töötajaga   Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks.

4.3. Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud või  andnud kirjaliku volituse.

4.4. Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu. Rühmade välisuksed lukustatakse kell 9.15 ja jäävad suletuks kuni 16.00.  Suletud välisuste korral  sisenetakse ja väljutakse lasteaia peauksest.

4.5. Alaealisele pereliikmele lapse üleandmise osas langetab otsuse lapsevanem, arvestades lapse parimaid huve ja koduteekonna turvalisust. Lasteaial on õigus keelduda lapse üleandmisest alaealisele, kui selgub, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.

4.6. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast lapsevanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.

4.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia või rühma kontakttelefonil.

4.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat kuni 1 tund peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapsevanematega või volitatud esindajaga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.9. Lapsevanem teavitab lasteaeda e-posti või telefoni teel sellest, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel puudub lasteaiast.

4.10. Lasteaia töötajad ei saada ja ei vii lapsi õppekava välistesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi, välja arvatud majasiseste huviringide korral.

5. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, millest lähtudes lasteaed kohandab võimaluse korral lapse päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevust.
 • Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, insuliinipump, kõrvaimplantaat jm) kandmise puhul on lapsevanem eelnevalt lapsele selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaed ei vastuta erivahendite purunemise ja kadumise eest.
 • Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste isikute tervist. Lasteaias käib laps, kelle terviseseisund lubab tal osa võtta lasteaia tegevustest ja igapäeva toimingutest.
 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
 • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid (originaalpakendis) arsti määratud juhiste järgi üksnes vanema kirjalikul taotlusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.
 • Lapse haigestumisel lasteaias teavitab lasteaed sellest lapsevanemat ning lapsevanem tuleb haigestunud lapsele esimesel võimalusel järgi.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel.
 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (s.h. riietel töötav tõmblukk või muu kinnitus) ning korrastatud välimusega (s.h juuksed).
 • Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu jne).

Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

5.10. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suveperioodil on lapsel õhuke müts või rätik, et ennetada päikesepiste ohtu. Riiete ja jalatsite segiajamise vältimiseks peavad lapse riided ja jalanõud olema markeeritud lapse nimega.

5.11. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre või muid teda ohustavaid detaile.

Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

5.12. Võimlemistunni ajal on lapsel seljas spordiriided, võimlemisussid või „piduritega“ sokid.

5.13. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.14. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

5.15. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

5.16. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

5.18. Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele.

6. TURVALISUSE TAGAMINE

 • Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.
 • Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.
 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaias on keelatud igasugune tegevus, mis ohustab laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.
 • Lapsevanem ei luba lapsel lasteaeda tulla ehtega (kaelakee; kõrvarõngad; käevõru vm.), mis võib kujutada ohtu lapse turvalisusele.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimiseerida vigastuste tekkimise ohtu ja jätta lastele võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Lapse välja minek lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 • Lasteaed korraldab nõutava personali olemasolu kogu rühma tööaja jooksul.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja neid saatvad lasteaia töötajad
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
 • Last lasteaeda autoga tuues ja järele tulles, seiskab lapsevanem sõiduki mootori.
 • Lasteaia õuealale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Lapsevanema vastutusel on lapsel lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
 • Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise lapse vara kahjustamise või hävitamise korral hüvitab kahju selle põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.

Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab selle eest kahju põhjustanud lapsevanem õigusaktis ettenähtud korras.

 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 • Lapse vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga.

7. PEOD, ÜRITUSED, ÕPPEKÄIGUD

 • Lapsevanem on oodatud igale lapse rühmapeole ja üritusele. Lapse peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek lapse rühmas vähemalt 10-15 minutit enne peo algust, et lapsele üritusele kohased (pidulikud) riided selga aidata ja juukseid sättida.
 • Lasteaia üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid.
 • Pidude ja ürituste kohta saab vanem infot kodulehelt, meili listi kaudu või rühma stendilt, samuti rühma õpetajatelt
 • Lapse sünnipäevade tähistamise korraldus lepitakse kokku rühma õpetajatega.

8. LASTEAIATASU

8.1. Toiduraha ja kohatasu tasub lapsevanem eelneva kuu eest vallavalitsuse arve alusel hiljemalt arvel näidatud kuupäevaks vallavalitsuse pangaarvele.

8.2. Tähtajaks tasumata toiduraha ja/või kohatasu korral on lasteaial on õigus keelduda lasteaia teenuste osutamisest kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

8.3. Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest päevast, välja arvatud juhul kui lapsevanem teatas puudumisele eelneval tööpäeval hiljemalt kella 16 – ks lapse puudumisest.

8.4. Toiduraha ja/või kohatasu soodustuse saamiseks  palume esitada põhjendatud avaldus lasteaia majandusjuhatajale või Kohila valla sotsiaalnõunikule. Avaldusi on võimalik esitada 1. oktoobriks ja 1. veebruariks.

8.5. Lapsevanemal on võimalik loobuda valitud toidukorrast avalduse alusel pikemaks perioodiks (vähemalt 1 kuu).

8.6. Kui Kohila valla haridusasutuses käib ühest perest kaks või enam last, siis lapsevanema avalduse alusel on õigus saada osalustasu soodustust. Vabas vormis avaldus palume esitada lasteaia direktorile.

8.7. Lapsevanemal on võimalus taotleda avalduse alusel lapsele osa-ajalist kohta.

PRILLIMÄE LASTEAED PÕNNIPERE LASTEAIA RUUMIDES JA TERRITOORIUMIL PILDISTAMISE, FILMIMISE JA SALVESTAMISE KORD

Kinnitatud: Põnnipere lasteaia direktori käskkiri 10.02.2020 nr 1-1/8

Lasteaias (edaspidi lasteaed)  on lubatud pildistamine, filmimine või audiosalvestuse (edaspidi salvestis) tegemine käesolevas korras sätestatud tingimusi järgides.

 1. SALVESTISE TEGEMISE JA AVALIKUSTAMISE ÜLDTINGIMUSED
 • Igal isikul, s.h. lapsel ja lasteaia personalil on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, s.h. õigus oma kujutisele ja välimusele. See tähendab isiku õigust ise otsustada, kas ja millises ulatuses tema kohta andmeid kogutakse ja salvestatakse, kas ja millisel viisil tahab ta end avalikkuse ees kujutada. Eraelu puutumatust piiravad teiste isikute põhiõigused ja õigusaktid.
 • Kui lasteaias salvestise tegemiseks ja selle avalikustamiseks taotleb lasteaiaväline kolmas isik lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) eelnevat nõusolekut, korraldab nõusoleku saamise lapsevanemalt lasteaed. Lasteaed ei edasta salvestist teha soovivale kolmandale isikule lapsevanema kontaktandmeid.
 • Salvestise avalikustamiseks nõusoleku küsija peab vajadusel tõestama nõusoleku olemasolu.
 • Salvestise avalikustamist lubanud isikul on õigus avalikustamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel tuleb salvestis (helifail, pilt või video) viivitamatult kustutada.
 • Eravestlusest salvestise tegemine lasteaia ruumides ja territooriumil on keelatud.
 • Lubamatu salvestamise korral on tegu eraelu puutumatuse

Isikuandmetega seotud eraelu puutumatuse rikkumise korral võib nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju tekitava käitumise lõpetamist.

2. SALVESTISE TEGEMINE ISIKLIKUL OTSTARBEL

 • Lapsevanemad ja lapse sugulased võivad oma isiklikuks tarbeks lasteaias teha salvestisi väljaspool õppe- ja kasvatustegevust ilma selleks luba küsimata.

Näiteks lapse lasteaias käigu ajaloo jäädvustamine.

 • Enda tarbeks tehtud salvestisi on keelatud avalikustada kolmandatele isikutele mistahes viisil s.h. internetikeskkonnas (Facebook ja teised sotsiaalmeediakanalid; Youtube, blogid; foorumid; pildipangad jm)  ilma salvestisel jäädvustatud identifitseeritava isiku/tema seadusliku esindaja nõusolekuta.

Seega ei tohi ka oma Facebooki sotsiaalmeediakontole üles riputada pilte, millel on teisi isikuid jäädvustatud  ilma nende eelneva nõusolekuta.

 • Internetikeskkonnas (näiteks pildipangas) võib salvestisi hoiustada selliselt, et see on turvaliselt hoitud ega võimaldata juurdepääsu kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta.

3. RÜHMA TEGEVUSTEST TEHTAV SALVESTIS

 • Lapsevanemad ja lapse sugulased võivad oma isiklikuks tarbeks lasteaias teha salvestisi väljaspool õppe- ja kasvatustegevust ilma selleks luba küsimata.

Näiteks lapse lasteaias käigu ajaloo jäädvustamine.

 • Enda tarbeks tehtud salvestisi on keelatud avalikustada kolmandatele isikutele mistahes viisil s.h. internetikeskkonnas (Facebook ja teised sotsiaalmeediakanalid; Youtube, blogid; foorumid; pildipangad jm)  ilma salvestisel jäädvustatud identifitseeritava isiku/tema seadusliku esindaja nõusolekuta.

Seega ei tohi ka oma Facebooki sotsiaalmeediakontole üles riputada pilte, millel on teisi isikuid jäädvustatud  ilma nende eelneva nõusolekuta.

 • Internetikeskkonnas (näiteks pildipangas) võib salvestisi hoiustada selliselt, et see on turvaliselt hoitud ega võimaldata juurdepääsu kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta.

4. AVALIKUS KOHAS TEHTUD SALVESTISED

4.1 Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa.

4.2 Lasteaia avalikuks kohaks on:

 • avaliku lasteaiaürituse nagu heategevusürituse; jõulupeo; kontserdi toimumiskoht.
 • Lasteaia ruumid ja välisterritoorium, mis ei ole 4.1 punktis loetletud tegevusega hõivatud,  ei ole avalik koht.

4.3 Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas avalikustamise eesmärgil toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul füüsilise isiku  nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal:

 • heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja
 • enda jäädvustamist soovi korral vältida.

Näide: lasteaia avalikul jõulupeol  soovib lapsevanem pildistada ja avalikustada peost osavõtjaid. Selleks peab ta kohalviibijaid teavitama sellisel viisil, et  vaateväljas olevad isikud saavad aru pildistamise kavatsusest ning neile antakse võimalus pildistamisalalt väljuda.

Lastest või õpetajast salaja tehtud pilti ei tohi ilma seal jäädvustatud isikute nõusolekuta avalikustada. 

4.4.Punktis 4.3. mainitud teavitamiskohustust ei esine avalike lasteaiaürituste puhul, mille puhul sündmuse avalikustamist võib mõistlikult eeldada.  Selliseks avalikustamist lubavaks lasteaia ürituseks on lasteaias N:sügisene rongkäik läbi asula. Nimetatud üritusel tehtud heli- ja pildisalvestisi võib avalikustada sellel jäädvustatud isiku eelneva nõusolekuta.

4.5.Lasteaial on õigus keelata või piirata lapse parimate huvide tagamiseks lasteaia avalikus kohas salvestise tegemist.

5. AJAKIRJANDUSLIKUL EESMÄRGIL SALVESTISE TEGEMINE

 • Ajakirjandusväljaande või muu meediakanali esindaja (edaspidi ajakirjandus) peab informeerima lapsest salvestise tegemise soovist eelnevalt lasteaia juhtkonda ning saama salvestise tegemiseks nõusoleku.   Lasteaia juhtkond  otsustab igakordselt, kas salvestise tegemine on lasteaia alusväärtuste ja lapse parimate huvidega kooskõlas.
 • Ajakirjandus võib ajakirjanduseetika koodeksi nõudeid järgides lasteaialast lasteaias intervjueerida helisalvestist tehes  või temast pilti/videot teha lapsevanema juuresolekul ja nõusolekul. Lubatud ei ole lapse identiteedi avalikustamine meedias lapsevanema nõusolekuta.
 • Sõltumata lapsevanema nõusolekust peab ajakirjanik ka ise hindama, kas last käsitleva salvestamise avalikustamine võib lapse huve kahjustada ja seda ka pikemat ajaperioodi arvestades.
 • Ajakirjanik peab salvestise tegemisel ja selle avalikustamisel järgima kutseala eetikastandardeid ning väljakujunenud tavasid ega tohi mitte mingil viisil kahjustada lapse seaduslikke huvisid. Keelatud on salvestise avalikustamisel meediakanalis lapsest tegelikkusele mittevastava ettekujutuse loomine.
 • Isiku kujutist ei tohi kasutada juhuslikus seoses kajastatava päevasündmusega.
 • Isikuandmeid võib nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada salvestisel jäädvustatud isiku õigus