Lasteaed on kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele (Terviseinfo.ee)

MIDA TÄHENDAB TERVISEDENDUS LASTEAIAS?

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamiseks tegeletakse meie lasteaias:

 • Põhiväärtuste arendamise ja toetamisega – kus nii laste kui õpetaja tervise väärtustamine on üks Põnnipere lasteaia põhiväärtusi.

Meie väärtused: usaldus ja ausus, loovus, hoolivus ja turvalisus, tervis, teistega arvestamine, ettevõtlikkus, koostöö  ja huumorimeel.

 • Füüsilise keskkonna tervisesõbralikumaks kujundamisega, kus mõtleme sellele, et see pakuks piisavalt võimalusi ja motiveeriks nii lapsi kui ka õpetajaid rohkem liikuma. Sinna alla kuuluvad ka turvalised õuevahendid ja toitlustamine.
 • Psühhosotsiaalse keskkonna loomise ja hoidmisega, selle alla kuuluvad lasteaiapere liikmete omavahelised suhted ning nende kvaliteet. Samuti suhted nii vanemate kui ka kogukonnaga. Meie põhiväärtustest ongi välja toodud just teistega arvestamine, hoolivus ning sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine ning hoidmine. Ka kiusamisest vaba lasteaed kuulub selle temaatika alla.
 • Koostöö kogukonnaga – tähendab eelkõige suhtlemist ja koostööd nii lapsevanemate kui kogukonnaga. See aitab lasteaial tervise-eesmärke saavutada ning on seotud just turvalise ning toetava õpi- ja töökeskkonnaga, mida Põnniperes loome ja hoiame.
 • Tervise- ja sotsiaalteenuste tagamine, mis toetavad laste heaolu ja tervist (näiteks logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi teenus jm). Siia kuulub ka erivajadustega laste toetamine.
 • Individuaalsete tervisealaste teadmiste ja oskuste õpetamine ning hoiakute, väärtushinnangute kujundamine on oluline osa meie lasteaia õppe- ja kasvatustööst.

SEEGA, TERVISEEDENDUS EI OLE VAID TERVISLIK TOIT 🙂 SEE ON MIDAGI PALJU ENAMAT!

Aga mida siis õpetajad igapäevaselt teevad kui räägime tervist edendavast lasteaiast?

Laste tervisliku arengu ja heaolu toetamisel on olulised:
 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • lapse vanusele sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervist toetavaliku ja lapse arengut stimuleeriva füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomine;
 • isikliku hügieeni ja suutervise edendamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise märkamine ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane märkamine.

Materjale vanematele

LAPSE ARENG

KUIDAS MÕISTA PAREMINI OMA LAST JA ISEENNAST? KUIDAS LAHENDADA KONFLIKTSEID OLUKORDI?

KUIDAS MÕISTA PAREMINI OMA LAST JA ISEENNAST? KUIDAS TUNDA ÄRA ERINEVAID TUNDEID JA
NENDEGA PAREMINI TOIME TULLA?

MINU KEHA JA TURVALISUS – TEADMISED, OSKUSED JA HOIAKUD

TOETA LAPSE ARENGUT – LAPSEST LÄHTUV SEKSUAALKASVATUS

TOITUMINE

LIHTSAD SOOVITUSED TERVISLIKUKS TOITUMISEKS

LIIKUMISPÜRAMIID

SOOVITUSLIK TOIDUPÜRAMIID

SUHKRUD

LIIKUMINE

OLE AKTIIVNE KOOS LAPSEGA

LAPSE RÜHI KUJUNDAMINE

Mõtlemiseks

Palju lihtsam on nimetada põhjusi, mis tervist mõjutavad, kui anda selle täpne ja üheselt mõistetav definitsioon. Inimestele võib tervise tähendus olla väga erinev, samuti nagu on erinevad isegi ühe pere lapsed, rääkimata lasteaia ühe rühma lastest.
Milliseid oleksid Teie vastused järgnevatele küsimustele?
• ma tunnen end tervena siis, kui …
• ma olen terve, sest …
• et jääda terveks, vajan ma…
• ma pole enam terve siis, kui ma…
• mu tervis paraneb, kui ma….
• keegi põhjustas mu tervise halvenemise, sest ta….
• mingi sündmus mõjus mu tervisele sedavõrd, et …
• …. on vastutav minu tervise eest.

Materjali kokku panekul kasutatud allikad:

1) Terviseinfo.ee veebileht

2) Terviseedenduse raamdokument 2003